KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 14.
Telefon: +36 (42) 512-704
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 14.
E-mail cím: nyip@nyirinvest.hu
Honlap cím: www.nyirinvest.hu
Bankszámlaszám: OTP 11744003-20625739
Adószám: 11493518-2-15
Cégjegyzékszám: 15-09-064082

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Ügyvezető: Bartók Dávid
Telefon: +36 (20) 448 4466
E-mail cím: bartok.david@nyirinvest.hu

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns.

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns.

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv megnevezése

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns.

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet megnevezése

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns.

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok megnevezése

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns.

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv megnevezése

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns.

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok megnevezése

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns.

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének megnevezése

11.1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Tel.: +36 (42) 524-524
varoshaza.nyiregyhaza.hu
www.nyiregyhaza.hu

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2.-3.-4.-5. 6.-7.-8.-9. pontok

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns.

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. közleményeit honlapján teszi közzé: www.nyirinvest.hu

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns.

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns.

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai


16. -17. -18. -19. -20. -21. -22. -23. -24. -25. pontok

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns.

Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A Nyíregyházai Ipari Park Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns.

4. Közbeszerzésen kívüli 5 millió Forintot meghaladó nagyértékű szerződések:

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

A Nyíregyházai Ipari Park Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns.

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A Nyíregyházai Ipari Park Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns.

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

A Nyíregyházai Ipari Park Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns.

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A Nyíregyházai Ipari Park Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns.